มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด ดำเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management : DSM)
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 1300 นาย กมล ศรีวงศ์ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาค เขต 6 ขอนแก่น และ นางสาว เยาวเรศ เตชะวงศ์ ผู้จัดการประส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เข้าพบ พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อชี้แจงความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ สร้างความมั่นคง และลดภาระโดยรวมของการจัดหาทรัพยากร และระบบประปา ตามนโยบายของรัฐบาล เน้นการดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และใช้หลัก 3R คือ
1. Reduce ลดการใช้
2. Reused นำน้ำมาใช้ซ้ำ
3. Recycle นำน้ำมาใช้หมุนเวียน
ประโยชน์จากการดำเนินการ
1. ผู้ใช้น้ำ มีการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่ายโดยรวม
2. การประปาส่วนภูมิภาค ลดภาระในการจัดหาทรัพยากร และระบบประปา
3. รัฐบาล ประเทศ และสังคม ลดความเสี่ยงจากวิกฤตการณ์ ในด้านน้ำ และลดภาระในการจัดหาทรัพยากร
และเวลา 1330 ผู้บัญชาการมณพลทหารบกที่ 27 ได้มอบหมายให้ พันเอก รังสรรค์ ตันสิทธิแพทย์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนร่วมเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์โครงการจากกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ไปยังลานเอนกประสงค์พงษ์พิสิษฐ์ บริเวณบ้านพัก – ตลาดชุมชนค่ายประเสริฐสงคราม พร้อมทั้งแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ให้กับบ้านพัก และร้านค้า
ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำประปาบริเวณบ้านพักพร้อมมอบอุปกรณ์ และเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดน้ำให้กับกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 อีกด้วย
ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจในการดำเนินโครงการในครั้งนี้
โดยมีข้าราชการมณฑลทหารบกที่ 27 , แม่บ้าน , เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนากีฬา ค่ายประเสริฐสงคราม และนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมกิจกรรม จำนวน 300 นาย