มทบ.27 รณรงค์โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่กำลังพลและครอบครัว
คุณอรุณรัตน์ ข่าทิพย์พาที ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 และคณะแม่บ้านฯ พร้อมชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 27 และเจ้าหน้าที่ธนาคารขยะ ร่วมรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้แก่กำลังพลและครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณบ้านพักข้าราชการ มณฑลทหารบกที่ 27 โดยได้รณรงค์การคัดแยกขยะ พร้อมเข้ารับซื้อขยะภายในบ้านพักของกำลังพล และเยี่ยมชมโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ลดขยะมูลฝอยในครัวเรือน การปลูกผักปลอดสารพิษไว้รับประทาน เป็นการช่วยลดรายจ่ายให้แก่กำลังพลและครอบครัว และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนขยะเป็นเงิน ณ บ้านพักข้าราชการมณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทั้งนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้ตรวจเยี่ยมสอบถามความเป็นอยู่ของกำลังพลและครอบครัวที่พักอาศัยบ้านพักข้าราชการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง
(วันที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 17.00 น)