คณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาการศึกษา ทภ.2 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา ให้กับ กำลังพล มทบ.27
พันเอก ประยุทธ์ จันทรมหา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาการศึกษา กองทัพภาคที่ 2 ในโอกาสลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา ให้กับนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และทหารกองประจำการ สังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 และ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนฯ , ดร.เสกสรรค์ สุทธิสงค์ อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ , พันเอก กิติศํกดิ์ ถาวร รองผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 2 , พันเอก ชวฤทธิ์ณัฏฐ์ ศุภกิจ และคณะฯ ได้ให้ความรู้ในการจัดการอบรมแนะแนวทางการศึกษาให้แก่กำลังพล ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด
ซึ่ง มณฑลทหารบกที่ 27 ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรม Open House และประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และ ปริญญาตรี ให้กับนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และทหารกองประจำการ เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่กำลังพล ซึ่งได้รับความสนใจจากกำลังพลเป็นจำนวนมาก เพื่อเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาในการต่อยอดสร้างอาชีพต่อไป
(วันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 1300 น. )