“ปลดทหาร…..มีงานทำ….
มทบ.27 เปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพด้านช่างอุตสาหกรรมสำหรับทหารกองประจำการ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพภายหลัดปลดประจำการ
พันเอก ประยุทธ์ จันทรมหา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมวิชาชีพด้านช่างอุตสาหกรรมสำหรับทหารกองประจำการ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากกองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มอบให้สำนักงานทหารพัฒนา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับทหารกองประจำการ สังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรช่างก่อสร้าง (ก่ออิฐ – ฉาบปูน) 2. หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากอลูมิเนียม มีระยะเวลาการฝึกอบรม 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 4 – 15 มีนาคม 2567 มีผู้เข้าอบรม จำนวน 50 นาย โดยมีวิทยากรจาก สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดกรุงเทพฯ และ วิทยากรจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด เป็นผู้อบรมให้ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ณ ห้องอบรมกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 ซึ่งเมื่อสำเร็จการฝึกอบรมแล้วจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากสำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด เพื่อนำไปประกอบอาชีพช่างภายหลังจากปลดประจำการ หรือเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวต่อไป
(วันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น.)