“ทหารเมืองเกินร้อย ร่วมใจ กำจัดผักตบชวา”
เช้าวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่หนองสี่แก บ้านฝาง ตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 สั่งการให้กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 จัดกำลังพล เข้าร่วมโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา” ประจำปี 2561 โดยมี นายประดิษฐ์ ศรีประสิทธิ์ นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธาน มีจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ, ทหาร, ตำรวจ, องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกำจัดผักตบชวาเป็นจำนวนมาก
เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรู้ถึงผลเสียของผักตบชวาและวัชพืช สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาแหล่งน้ำของตนเอง เพื่อความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาผักตบชวา กองส่งเสริมการเกษตร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลหนองแวง จะดำเนินการกับผักตบชวาที่กำจัดได้ในวันนี้มีประมาณ 5 ตัน ทำเป็นปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป https://www.youtube.com/watch?v=3ujZlb1f7PE