“ชป.กร.มทบ.27 ลงพื้นที่ร่วมงานประเพณีบวงสรวงเจ้าปู่ห้วยอ่าง ประจำปี 2567 เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป”
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่ร่วมงานประเพณีบวงสรวงเจ้าปู่ห้วยอ่าง ประจำปี 2567 เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ณ บ้านโคกสว่าง หมู่ 8 ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้ศิลปะหมอลำ ในการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสุข สนุกสนานและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารกับประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งได้นำเมล็ดพันธุ์ผัก จากโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 ไปมอบให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำไปปลูกไว้รับประทานในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่าย และสามารถขยายผล ไปสู่ชุมชนต่อไป โดยมี ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 400 คน