“ผบ.มทบ.27 มอบใบประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ จาก ทบ. เรื่อง การประเมินการตรวจสอบภายใน ประจำไตรมาสที่ 1/67 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ให้แก่ฝ่ายการเงิน มทบ.27”
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานมอบใบประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ จากกองทัพบก ให้แก่ ฝ่ายการเงิน มณฑลทหารบกที่ 27 ซึ่งเป็นหน่วยที่รับผิดชอบในการประเมินการตรวจสอบภายใน ประจำไตรมาสที่ 1/67 ( 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566) ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เป็นการแสดงออกถึงการปฎิบัติงานที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการกำกับดูแลที่ดีของผู้บังคับหน่วย ที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทต่อการปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ จนทำให้หน่วยมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี เยี่ยมถือได้ว่าเป็นการพัฒนาระบบราชการภายในกองทัพบก ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทัพบก
(วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น.)