“วันสถาปนากรมการเงินทหารบก ครบรอบปีที่ 86”
กำลังพลเหล่าทหารการเงิน ร่วมสักการะอนุสาวรีย์พลตรีพระยาประเสริฐสงคราม เนื่องในวันสถาปนากรมการเงินทหารบก ครบรอบปีที่ 86