มทบ.27 ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับจังหวัดขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะเร่งด่วน ครั้งที่ 2/2567
พันเอก ประยุทธ์ จันทรมหา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับจังหวัดขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะเร่งด่วน ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วน ในพื้นที่ต้นแบบ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
(วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น.)