“จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดการฝึกอบรมผู้นำชุมชนตามศาสตร์พระราชา ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1 ”
เช้าวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พันเอก ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด และสถาบันพระปกเกล้า เปิดการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพ และเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนตามศาสตร์ของพระราชา และผู้นำจิตอาสาประชารัฐเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2561 โดยมี นาย เลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน
การฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 1 หลักสูตร 2 วัน 1 คืน ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมมาจากอำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอโพนทราย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 279 คน ประกอบด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การฝึกอบรมมีทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมขน และองค์กรให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับศาสตร์ของพระราชา รวมทั้งการปลูกฝังอุดมการณ์ด้านความรักชาติ รักแผ่นดิน การเสียสละเพื่อส่วนรวม และเป็นสื่อกลางในการสร้างการรับรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อให้เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการนำพาประเทศไปสู่ความสามัคคีปรองดองบนพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ผู้เข้ารับการอบรม จะได้เข้าร่วมในพิธีจุดเทียนแห่งปัญญาและถวายสัตย์ปฏิญาณตน ต่อพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการดำรงตนเป็นคนดี ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม สุจริต มีวินัย และความสามัคคีปรองดอง เพื่อร่วมพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง ให้มีความเจริญก้าวหน้า และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมทั้งการฝึกทดสอบกำลังใจของผู้เข้ารับการอบรมกระโดดหอสูง 34 ฟุตซึ่งผู้ที่ผ่านการฝึกกระโดดหอสูง จะได้รับการประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถของกองทัพบก (ปีกร่ม) และเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่าได้ผ่านการทดสอบกำลังใจในการกระโดดหอสูง 34 ฟุต
และในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพ และเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนตามศาสตร์ของพระราชา และผู้นำจิตอาสาประชารัฐเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1 ที่สโมสรนายค่ายประเสริฐสงคราม โดยมี นาย วันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน https://www.youtube.com/watch?v=Kk2SO-e4U1s