ผบ.มทบ.27 นำตุลาการศาลทหาร เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
เช้าวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. ที่สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้ขอพระราชทาน พระราชวโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบ ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม มอบพระราชอำนาจให้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนตุลาการศาลมณฑลทหารบกที่ 27 นั้น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้แต่งตั้งตุลาการศาลมณฑลทหารบกที่ 27 แล้ว จำนวน 18 นาย พร้อมถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ตุลาการศาลมณฑลทหารบกที่ 27
ข้าพระพุทธเจ้า จะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธย
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยปราศจากอคติทั้งปวง เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชน
และความสงบสุขแห่งราชอาณาจักร ทั้งจะรักษาไว้ และปฏิบัติตามซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายทุกประการhttps://www.youtube.com/watch?v=S7lxChmFHlM