กกล.รส.จว.ร.อ. ร่วมกับคณะทำงานระดับจังหวัด เข้าตรวจสอบการขนย้ายข้าวสารสู่ภาคอุตสาหกรรม
พล.ต. ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.กกล.รส.จว.ร.อ. อนุมัติให้ พ.ต. สมบูรณ์ ไชยขาว เป็นผู้แทน ร่วมกับ ผวจ.ร.อ., อุตสาหกรรม จว.ร.อ.,พาณิชย์ จว.ร.อ.และหัวหน้าคลังสินค้า เป็นคณะทำงานระดับจังหวัด เข้าดำเนินการจัดระบบ ควบคุมและตรวจสอบ กระบวนการนำข้าวที่ได้รับอนุมัติให้ระบายข้าวสำหรับนำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันการลักลอบนำข้าวไปแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ผิดวัตถุประสงค์ของรัฐบาลและ คสช.
โดย องค์การตลาดเพื่อการเกษตร(อตก.)ได้ทำสัญญาซื้อขายข้าวสารในสต๊อกของรัฐบาลสู่ภาคอุตสาหกรรมที่มิใช่การบริโภคของคน ต้นทางท่าข้าวทศพรการเกษตร ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด ไปยังตำบลปลายทาง บริษัท วีซีเอฟ กรุ๊ปจำกัด ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี จำนวน 56,370 กระสอบ วงเงินยี่สิบสามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันบาท โดยคณะกรรมการได้เข้าตรวจสอบการขนย้ายข้าวสารดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 27 มิ.ย.61 รวม 16 วัน ซึ่งผลดำเนินการ สามารถขนย้ายข้าวได้ปริมาณและคุณภาพข้าวตามสัญญาซื้อขายทุกประการ และดำเนินการปิดคลังสินค้ากลางท่าข้าวทศพรการเกษตรเรียบร้อยแล้วhttps://www.youtube.com/watch?v=e81ObKRmezU