เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค.๖๑เวลา ๐๙.๐๐น. พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.๒๗ มอบให้ พ.อ.ชินวิช เจริญพิบูลย์ เสธ.มทบ.๒๗ ร่วมในการเปิดงานโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนตามศาสตร์ของพระราชาและผู้นำจิตอาสาประชารัฐเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม อ.เมือง จว.ร.อ. โดยมี พ.ต.อ.สิงห์ทอง พลลา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี
โครงการดังกล่าวเป็นการร่วมมือระหว่างจังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด และสถาบันพระปกเกล้า โดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น ๑๐ รุ่นๆ ละ ๒ วัน ๑ คืน ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ทุกหมู่บ้าน ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ประธาน อสม. ประธาน อปพร. ทุกอำเภอ ประธานกองทุนบทบาทสตรีและปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งในวันนี้เป็นการอบรมรุ่นที่ ๓ มีผู้เข้าอบรมจากอำเภอเสลภูมิ และอำเภอเมยวดี จำนวน ๒๙๙ คน