ผบ.มทบ.27เปิดอบรมการจัดทำบ้านดิน การใช้ไบโอแก๊สและโซล่าเซลล์ในการเกษตร เพื่อดำเนินรอยตามศาสตร์พระราชา
เมื่อวันที่16สิงหาคม2561 เวลา0930น.พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการจัดทำบ้านดิน การใช้ไบโอแก๊สและโซล่าเซลล์ในการเกษตร ที่ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคุณตติยา เอี่ยมละออ ประธานชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ 27 มาร่วมเยี่ยมชมโครงการด้วย โดยมีพันเอกชูศักดิ์ ลิ้นทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชให้การต้อนรับ ภายในงานมีกิจกรรม การอบรมการจัดทำบ้านดิน โดยวิทยากรจาก หน่วย ช.พัน.202 การใช้ไบโอแก๊สในครัวเรือนและการใช้โซล่าเซลล์ในการเกษตรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา ศรประภาคาร จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นวิทยากร มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน จาก อบต.เหนือเมืองและอบต.โพธิ์สัย จำนวน100 คน ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำท้องถิ่นกลุ่มเกษตรกรได้นำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตตามแนวทางศาสตร์พระราชา สร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป