“กกล.รส.จว.ร.อ.ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรับเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2562”
เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 61 เวลา 1030 น. พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.กกล.รส.จว.ร.อ. อนุมัติให้ พ.อ.ณัฐดนัย ผาคำ หน.ฝยก.กกล.รส.จว.ร.อ. จัดกำลังเพื่อซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย 2 ชุดปฏิบัติการเผชิญเหตุ และ 1 หมวดเคลื่อนที่เร็ว โดยได้รับความร่วมมือจาก ตำรวจภูธร จังหวัดร้อยเอ็ด และ ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด เพื่อเตรียมการรองรับสถานการณ์ห้วงเทศกาลปีใหม่โดยมีการปฏิบัติ ดังนี้
1. การตรวจความพร้อมและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติให้กับกำลังพล ณ บริเวณหน้า บก.มทบ.27
2. ซักซ้อมการเบิกรับอาวุธยุทโธปกรณ์และการเคลื่อนย้ายของ มว.เคลื่อนที่เร็ว
3. ซักซ้อมแผนป้องกันการก่อเหตุวินาศกรรมและอัคคีภัย พร้อมตรวจสภาพของยุทโธปกรณ์ ณ บริเวณคลัง สิ่งอุปกรณ์ ประเภท 5 ค่ายประเสริฐสงคราม
4. ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ การเก็บกู้วัตถุต้องสงสัย ณ บริเวณลานสาเกตนคร ร่วมกับชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด ภ.จว.ร.อ. (EOD.)ในการซ้อมสถานการณ์เหมือนจริง
ผบ.กกล.รส.จว.ร.อ. ได้กล่าวว่า ในการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุครั้งนี้ ให้สนธิกำลังทั้ง 3 ฝ่าย ทหาร ตำรวจ ปกครอง เพื่อร่วมมือกันบูรณาการการปฏิบัติ ให้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน ไม่ว่าจะเป็นเหตุอาชญากรรม วินาศกรรม เหตุที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่นอัคคีภัย วาตภัย และ อุบัติเหตุในทุกรูปแบบ เพื่อสวัสดิภาพของพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา หรือกำลังเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนยังต่างจังหวัด และในจังหวัดร้อยเอ็ดก็ตาม