เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 61 เวลา 1400 พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27 มอบให้ พ.อ.รัตนศักดิ์ สิงห์สนั่น รอง เสธ.มทบ.27 เป็นผู้แทน เข้าร่วมการฝึกซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการภายนอกและเพื่อให้กำลังพลมีประสบการณ์และความชำนาญในการปฏิบัติ ณ อาคารสำนักงานรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด