กกล.รส.จว.ร.อ.เข้าเยี่ยมเยียนสมาชิกโครงการเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
เมื่อ 4 ต.ค.61 กกล.รส.จว.ร.อ.โดย ชป.รส. อ.ทุ่งเขาหลวง พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับนางหนูใจ ทองบ่อ ประธานกลุ่ม ฯและสมาชิกในโครงการเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย กลุ่มทอเสื่อกก ที่ ม.3 บ.บัวหลวง ต.เหล่า อ.ทุ่งเขาหลวง จว.ร.อ. มีสมาชิก 25 คน วงเงินงบประมาณ 85,000 บาท (ชุมชนละ 300,000 บาท) เนื่องจากในชุมชนมีการทอเสื่อกกมานานแล้ว และได้พัฒนาลวดลายแปลกใหม่เพิ่มมูลค่าสินค้า โดยสามารถทอเสื่อกกได้ ประมาณ 60 ผืน/เดือน จำหน่ายราคาผืนละ 350บาท และบางส่วนจะนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์OTOP เช่น กระเป๋าถือเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย และชุมชนอย่างถาวรต่อไป