มทบ.27 จัดกิจกรรมอบรมศีลธรรม ประจำปี 2561 และกิจกรรมเสนาสนเทศน์พบปะกำลังพล
เมื่อวันที่ 28 พ.ย.61 เวลา 0930 พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27 มอบหมายให้ พ.อ.จิตรกร จันทร์สว่าง เสธ.มทบ.27 เป็นผู้แทนในการเปิดกิจกรรมอบรมศีลธรรม ประจำปี 2561 และกิจกรรมเสนาสนเทศน์พบปะกำลังพล ณ สโมสรนายทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 มีกำลังพลร่วมกิจกรรม จำนวน 300 นาย
กิจกรรมอบรมศีลธรรมครั้งนี้ มีอนุศาสนาจารย์ของหน่วยเป็นผู้ให้ความรู้ในทางธรรม มีวัตถุประสงค์ให้กำลังพลเข้าอบรมเพื่อนำธรรมะกล่อมเกลาจิตใจดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม มีจิตใจสะอาดสดใส ซึ่งจะส่งผลสู่การปฏิบัติงานที่ดี พร้อมกันนี้ยังเป็นโอกาสที่ผู้บังคับบัญชาจะได้พบปะผู้ใต้บังคับบัญชา ในกิจกรรมเสนาสนเทศน์อีกด้วย เพื่อรับฟังความคิดเห็น และ สอบถามความเดือดร้อน ร่วมกันแก้ไขปัญหา เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา สร้างความสามัคคีแน่นแฟ้นภายในหน่วย ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป