มทบ.27 ฝึกอบรมทบทวนผู้นำชุมชนตามศาสตร์ของพระราชา ปีงบประมาณ 2562 ที่ อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 0900 นาฬิกา พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันตรี สมบูรณ์ ไชยขาว พร้อมชุดวิทยากร ปฏิบัติงานตามโครงการ ฝึกอบรมทบทวนผู้นำชุมชนตามศาสตร์ของพระราชา ปีงบประมาณ 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการ อำเภอทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด โดยมี นางวิภาวี ดงท่าขาม นายอำเภอทุ่งเขาหลวง เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชน เข้าร่วมอบรมจำนวน 56 คน โดยวัตถุประสงค์ของโครงการฯเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนและองค์กรให้มีความรู้ความเข้าใจน้อมนำศาสตร์ของพระราชาสู่การปฏิบัติในการพัฒนาชุมชนของตนเอง และ เป็นการทบทวนความรู้ที่ได้รับจากการอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชน ตามศาสตร์พระราชา ประจำปี 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งได้จัดอบรมขึ้น ณ สโมสรนายทหาร ค่ายประเสริฐสงคราม มณฑลทหารบกที่ 27 จำนวนทั้งสิ้น 10 รุ่น เพื่อนำเอาแนวคิดและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เคยได้รับการอบรม มาทบทวนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการอบรมครั้งนี้ จะมีทั้งการบรรยาย กระบวนการกลุ่ม และการนำเสนอผลงานประชุมกลุ่มย่อย เพื่อให้ผู้นำชุมชนวิเคราะห์ตนเอง อีกทั้งยังเป็นการติดตามประเมินผลการนำศาสตร์พระราชา ที่ผู้นำชุมชนนำไปขยายผลให้เป็นรูปธรรม แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป ในการนี้ พันเอกรังสรรค์ ตันสิทธิแพทย์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและพบปะผู้เข้ารับการอบรมสร้างความอบอุ่นใจให้แก่ผู้ร่วมอบรมและคณะวิทยากร เป็นอย่างยิ่ง