มณฑลทหารบกที่ 27 ประกอบพิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการ อย่างสมเกียรติ

ที่หน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด มณฑลทหารบกที่ 27 ได้ประกอบพิธีรับ- ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 โดยมีคณะนายทหาร ชมรมแม่บ้านทหารบก และกำลังพลร่วมพิธี

ทั้งนี้ ด้วยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 (คนเดิม )ไป ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท ) และโปรดเกล้าฯ ให้พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 (คนใหม่) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

พลโทปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ กล่าวว่าตลอดระยะเวลาในการทำงานรับใช้ประเทศชาติ ในขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นั้น มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน และต้องการพัฒนาหน่วยให้เจริญก้าวหน้า เพื่อให้มณฑลทหารบกที่ 27 มีความเข้มแข็ง มั่นคง เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานราชการอื่น และประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ สามารถยืนหยัดได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เป็นเสาหลัก พร้อมที่จะดูแลความมั่นคงปลอดภัย และแก้ไขปัญหาของประเทศชาติ ตลอดจนเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกสถานการณ์ โอกาสที่จะเดินทางไปดำรงตำแหน่งใหม่ ขอขอบคุณกำลังพลและครอบครัวทุกท่าน ที่เสียสละอุทิศ กำลังกาย กำลังใจ เพื่อทำให้กองทัพบกและประเทศชาติ มีความมั่นคงอย่างยั่งยืนสืบไป ถึงแม้ว่า ตนจะพ้นหน้าที่ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ไปแล้ว แต่อุดมการณ์ที่ได้ยึดมั่นมาโดยตลอดนั้นจะยังคงอยู่ และขอส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และผู้บัญชาการค่ายประเสริฐสงคราม ให้กับ พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ กล่าวว่า ตามที่ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ในครั้งนี้ รู้สึกความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น จนหาที่สุดมิได้ และขอตั้งปณิธานอันแน่วแน่ ที่จะปฏิบัติราชการในตำแหน่งอันทรงเกียรติ และสำคัญยิ่งนี้ ให้ดีที่สุดอย่างเต็มขีดความสามารถ พร้อมที่จะปฏิบัติงานเคียงบ่าเคียงไหล่ กับบรรดาเพื่อนทหารที่รักทุกนายอย่างจริงจัง และจริงใจ เพื่อทำให้มณฑลทหารบกที่ 27เป็นหน่วยที่มีศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจในทุกรูปแบบ ให้ปรากฏผลสัมฤทธิ์ ในการสร้างคุณประโยชน์ต่อกองทัพบกและประเทศชาติ สืบไป