“สง่างาม เข้มแข็ง ผ่อนคลาย” มทบ.27 ทำการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” Hop to the bodies slams.

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.62 เวลา 1330 พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27 อนุมัติให้ พ.อ.ณัฐดนัย ผาคำ หก.กยก.มทบ.27 เข้าตรวจสอบการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” Hop to the bodies slams ณ ห้องอบรม ร้อย.มทบ.27 เพื่อเตรียมรับการตรวจสอบ และเตรียมเข้าแข่งขันในระดับกองทัพภาค ตามนโยบายของแม่ทัพภาคที่ 2 ที่ให้หน่วยทหารมีการจัดการฝึก และส่งเข้าร่วมประกวด เพื่อเข้าสู่การประกวดในระดับกองทัพบกต่อไป

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ท่าฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” Hop to the bodies slams ให้กองทัพบก เพื่อให้กำลังพลได้บริหารร่างกาย ผ่อนคลายจากภารกิจประจำวัน สร้างระเบียบวินัย ให้มีความสง่างาม และความพร้อมเพียง