ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ ๒๗ เตรียมความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที

เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย.๖๒ พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ ๒๗ เป็นประธานการตรวจสภาพความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัย(อุทกภัย) ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ณ สนามหน้ากองร้อย มณฑลทหารบกที่ ๒๗ ค่ายประเสริฐสงคราม ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ ความชำนาญของกำลังพล ในการใช้ยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างปลอดภัย และสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ พื้นที่ประสบภัยอย่างทันท่วงที รวมทั้งมีการบูรณาการ วางแผน และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ ประกอบด้วยกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย มทบ.๒๗, กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๖, องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด, เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด, องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง, มูลนิธิกู้ภัยอโศกร้อยเอ็ด และสมาคมสาเกตกุศลสงเคราะห์ โดยได้ดำเนินการซักซ้อมการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย(กรณีอุทกภัย) ณ ลำน้ำห้วยเหนือ ต.เหนือเมือง
อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด เพื่อให้เกิดความชำนาญของผู้ปฏิบัติและวางแผนขั้นตอนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่กำลังจมน้ำ, การลำเลียงผู้ประสบภัยและการนำผู้ประสบภัยข้ามลำน้ำ, และการฝึกช่วยชีวิตขั้นต้น(CPR)
การตรวจสภาพความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัย(อุทกภัย) ในครั้งนี้ สร้างความเชื่อมั่น สร้างความอบอุ่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างดียิ่ง