เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน
เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.62 เวลา 1200 น.ที่หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 ผู้ปกครองของ พลทหารภาณุเดช ประสงค์จีน พลทหารใหม่รุ่นปีพุทธศักราช 2562 ผลัดที่ 1 ได้นำก๋วยเตี๋ยว, ขนมจีนน้ำยา มาให้เพื่อนทหารใหม่ได้รับประทาน ร่วมกัน เนื่องในวันคล้ายวันเกิด แสดงถึงความรัก ความห่วงใย ความมีน้ำใจ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เปรียบเสมือน ครอบครัวเดียวกัน สร้างความสุข ความผูกพันและการอยู่ร่วมกัน มีความรัก ความสามัคคี สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
สำหรับกิจกรรมของทหารใหม่ในวันสุดท้ายของสัปดาห์ที่ 8 ได้ฝึกระเบียบแถวชิด/เสริมสร้างฯกล้ามเนื้อและการออกกำลังกาย ทำความสะอาดเขตสุขาภิบาลบริเวณโดยรอบหน่วยฝึกทหารใหม่และโรงนอนให้สะอาด และร่วมลงแขกปักดำนาข้าว ที่ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มณฑลทหารบกที่ 27 ตามโครงการ ทหารพันธ์ุดี เพื่อให้ทหารใหม่ได้เรียนรู้วัฒนธรรมการลงแขกปักดำข้าวเนื่องจากจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญ เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีการปลูกสืบทอดกันจนเป็นวิถีชีวิต และยังเป็นรากฐานวัฒนธรรมของคนไทย อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างให้ทหารใหม่ได้มีความรู้มีทักษะพื้นฐานด้านการเกษตรแบบพอเพียง เป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป