ศบภ.มทบ.27ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ตามโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้ เจ้าหน้าที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับประชาชนจิตอาสา แจกจ่ายน้ำ จำนวน 18,000 ลิตร ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยแล้ง ให้แก่ประชาชน. ม.4, ม.5, ม.6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” เนื่องจากในปีนี้จังหวัดร้อยเอ็ด เกิดภาวะวิกฤตขาดแคลนนำ้อย่างรุนแรง แหล่งกักเก็บน้ำแห้งขอด ไม่สามารถนำมาผลิตนำ้ประปาเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ ซึ่งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 เร่งให้การช่วยเหลือและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การช่วยเหลือต่อไป