โค้งสุดท้ายการฝึก” น้องคนเล็กของกองทัพบก” ให้เป็นทหารต้นแบบ
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ก้าวเข้าสู่โค้งสุดท้ายของการฝึกทหารใหม่รุ่นปีพุทธศักราช 2562 ผลัดที่ 1 โดย หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้ดำเนินการฝึกตามคู่มือการฝึกทหารใหม่ของกรมยุทธศึกษาทหารบก และนโยบายของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด ซึ่งพลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ให้ความสำคัญต่อการฝึกระเบียบวินัย และความปลอดภัยของทหารใหม่ทุกนาย โดยการฝึกในสัปดาห์ที่ 10 นี้ได้ทำการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง,การทำความสะอาดอาวุธประจำกาย ,การฝึกปฏิบัติฉับพลัน เป็นการฝึกยิงฉับพลันเมื่อเผชิญข้าศึกอย่างกระชั้นชิด และ การฝึก มวยไทยไชยา ซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า ซึ่งจะสร้างให้น้องคนเล็กเข้มแข็งทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา
นับจากวันแรกที่น้องคนเล็กได้ก้าวเข้ามายังรั้วสีเขียวของ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้เรียนรู้เรื่องด้านวิชาการทหาร,การฝึกระเบียบวินัย ,ฝึกฝนร่างกายให้แข็งแรง มีความพร้อมทั้งร่างกาย และจิตใจ ในการรับใช้ประเทศชาติ มีความเสียสละ มีจิตสาธารณะ และ ฝึกฝนปฏิภาณไหวพริบ เพื่อเป็นทหารต้นแบบที่มีระเบียบวินัย มีอุดมการณ์รักชาติ มีจิตอาสา พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจทั้งด้านความมั่นคง การพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญของกองทัพบกต่อไป