มทบ.27 จัดพิธีอำลาผู้บังคับบัญชาและอำลาชีวิตรับราชการของทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/61
วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีอำลาผู้บังคับบัญชาและอำลาชีวิตรับราชการของทหารกองประจำการ รุ่นปีพุทธศักราช 2561 ผลัดที่ 2 จำนวน 110 นาย ณ ลานหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้ทหารกองประจำการที่ได้รับราชการทหารครบตามกำหนด โดยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับทหารกองประจำการ ที่มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร มีความมานะอดทน และไม่เคยได้พิจารณาทัณฑ์ จำนวน 85 นาย และใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น จำนวน 24 นาย เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจให้กับทหารกองประจำการ ที่จะอำลาชีวิตรับราชการเป็นทหารกองหนุน อันเป็นกำลังของชาติต่อไป
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้กล่าวให้โอวาทว่า “การที่ทุกคนได้รับเกียรติเข้ามารับราชการทหาร เพื่อรับใช้ประเทศชาติ นับว่าทุกคนได้ทำหน้าที่ลูกผู้ชายไทยอย่างสมบูรณ์ ขอให้ทุกนายยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ประพฤติตนให้เป็นพลเมืองที่ดี ประกอบอาชีพโดยสุจริต ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ร่วมกันสร้างสรรค์ พัฒนาชุมชนที่อยู่อาศัยให้เจริญรุ่งเรือง
หลังจากนั้น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และกำลังพลได้มอบดอกไม้เป็นกำลังใจ แทนความรัก ความผูกพันให้แก่ทหารกองประจำการที่รับราชการครบตามกำหนด และเดินทางขึ้นรถที่หน่วยได้จัดเตรียมให้ไปส่งถึงภูมิลำเนา สู่อ้อมกอดของผู้ปกครองอย่างปลอดภัย