“มทบ.27 จัดตั้งศูนย์ติดตามภัยแล้ง เพื่อร่วมแก้ไขสถานการณ์อย่างทันท่วงที”
ตามที่ผู้บัญชาการทหารบก/ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น จึงให้จัดตั้ง”ศูนย์ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและภัยพิบัติอื่นๆ ขึ้น สำหรับเตรียมความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง โดยมีหน้าที่ในการประสานและบูรณาการ การให้ความช่วยเหลือกลับจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อร่วมแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน
จากสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 20 อำเภอ 203 ตำบล 2,446 หมู่บ้าน ซึ่ง ทุกหน่วยงานในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้บูรณาการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง โดย จังหวัดร้อยเอ็ดได้ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนการจัดทำฝนหลวงจากศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมฝนเทียมและการบินเกษตร เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรตั้งแต่ปลายเดือน มิถุนายน 2562 เป็นต้นมา
และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำรถบรรทุกน้ำอุปโภคบริโภคขนาด 6,000 ลิตร ออกให้ความช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่จังหวัดอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงเช้าวันนี้ ( 21 กรกฎาคม 2562 ) พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 พันเอกวิรัตน์ พึ่งพิง หัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 และพันโทยุทธศาสตร์ เสนาวุฒิ รองหัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ และให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง ผ่านระบบประชุมทางไกลจาก กองทัพภาคที่ 2 โดยมี พลตรีอัครเดช บุญเทียม รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธาน พร้อมจัดตั้ง “ศูนย์ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและภัยพิบัติอื่นๆ ” ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด