“มณฑลทหารบกที่ 27 จัดกิจกรรมเสนาสนเทศ กำลังพล เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาหน่วยร่วมกัน”
พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเสนาสนเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาหน่วยและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชา และกำลังพล สังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 และหน่วยขึ้นตรง โดยมี รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 คณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง มณฑลทหารบกที่ 27 หัวหน้า กอง แผนก ฝ่าย และกำลังพล นายทหาร นายสิบ พนักงานราชการและลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง
นายทหารฝ่ายอำนวยการได้ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติที่สำคัญได้แก่ งานด้านกองกำลังพล ด้านการข่าว ด้านยุทธการและการฝึก ด้านส่งกำลังบำรุง และด้านกิจการพลเรือน
 ทั้งนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้เน้นย้ำ เรื่องการดูแลกำลังพลที่มีรายได้น้อย การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในค่ายทหาร การฝึกด้านบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการดูแลประกอบเลี้ยงทหารกองประจำการให้มีคุณภาพการดูแลกำลังพลที่กระทำความผิดในสถานที่ควบคุมของหน่วย วิสาหกิจชุมชน รวมทั้งชี้แจงการดำเนินงานโครงการทหารพันธ์ุดี การเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การจัดจำหน่ายผลผลิตโครงการทหารพันธุ์ดีของหน่วยและมหกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน กิจกรรมการท่องเที่ยวในหน่วยทหาร มณฑลทหารบกที่ 27และมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้กำลังพลรับทราบนโยบายของผู้บังคับบัญชา ทุกระดับชั้น และนำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง
หลังจากนั้น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่กำลังพล และร่วมรับประทานอาหาร สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลอย่างยิ่ง