“กกล.รส.จว.ร.อ.ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ เดินหน้าสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกร ยุคไทยแลนด์ 4.0”
เมื่อวันที่ 5 ก.ค.61 กกล.รส.จว.ร.อ. เข้าร่วมเป็นวิทยากร กิจกรรมการฝึกอบรมโครงการสร้างทักษะฝึกอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย และกิจกรรมพัฒนาการเกษตร เพื่อความยั่งยืน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ โดยมีผู้นำชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่3 อำเภอเข้าร่วมอบรมได้แก่ อำเภอธวัชบุรี ได้ดำเนินการอบรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ม.2,ม.7,ม.11 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 บ.เมืองน้อย ต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี, อำเภอหนองพอก ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ต.หนองขุ่นใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้าน ดงบัง ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก และอำเภอโพนทราย ณ. ศูนย์บริหารจัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลท่าหาดยาว หมู่ 1 ต.ท่าหาดยาว อ.โพนทราย มีผู้เข้ารับการอบรม รวมทั้งสิ้น 150 คน ซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินงานโดยสำนักงานเกษตรประจำอำเภอ เพื่อให้เกษตรกรมีส่วนร่วมและเข้าใจโครงการ รู้จักการบริหารจัดการการผลิตให้เหมาะสมกับพื้นที่ การพัฒนาการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง, การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และกิจกรรม สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถแข่งขันในตลาดยุคไทยแลนด์ 4.0 สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป