“ทหารกับศาสตร์ของพระราชาในการพัฒนาประเทศ รุ่นที่ 4”
เช้าวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา มณฑลทหารบกที่ 27 พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้ กองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่27 จัดการอบรมให้กับกำลังพล นายทหาร นายสิบ ในหัวข้อ “ทหารกับศาสตร์พระราชาในการพัฒนาประเทศ” เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของ กองทัพบก และ กองทัพภาคที่ 2 ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสืบสานศาสตร์พระราชา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ให้ยั่งยืนคู่กับประเทศไทย และสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในอันที่จะสืบสาน รักษาต่อยอด สร้างสุขให้ปวงประชา โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง การทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์ และการทำน้ำส้มควันไม้
ในการจัดการอบรมกำลังพลครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 4 จำนวน 50 นาย จากจำนวน 10 รุ่น โดยหน่วยมีแผนการจัดอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้กับกำลังพลในห้วงเดือน มิถุนายน – กันยายน 2562 ทั้งนี้ เพื่อให้กำลังพล สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจของหน่วย สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคม และพัฒนาประเทศต่อไป