กกล.รส.จว.ร.อ.ร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ อสม.จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในชุมชน ต.ดอนโอง อ.โพธิ์ชัย จว.ร้อยเอ็ด
วันที่16 ต.ค. 61 เวลา 0900 น. กกล.รส.จว.ร.อ.โดย ชป.รส.อ.โพธิ์ชัย ร่วมกับ นายสุนัน ดังก้อง สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ชัย ,ผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ อสม.จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในชุมชน ต.ดอนโอง อ.โพธิ์ชัย จว.ร้อยเอ็ด กิจกรรมประกอบด้วย
– เก็บกวาดขยะ สิ่งปฏิกูล
-ระบายน้ำขังตามร่องต่างๆ
– สุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลาย
– ปิดฝา และทำลายภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุง
– ขอความร่วมมือกับชุมชน และเจ้าของบ้านในการดูแล บ้านเรือนของตนเองไม่ให้มีลูกน้ำยุงลาย
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานทหารกับประชาชนในพื้นที่