“ธารนำ้ใจ คนไทย ไม่ทอดทิ้งกัน”
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 รับมอบ นำ้ดื่ม จำนวน 32 แพค จาก คุณพชร บุตรนาแพง จากจังหวัดอุดรธานี เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป