#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
วันที่ 9 กันยายน 2562 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ร่วมกับ สัสดีอำเภออาจสามารถ และ สโมสรโรตารี่ จังหวัดร้อยเอ็ด ลำเลียงถุงยังชีพพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 400 ชุด แจกจ่ายราษฎร 4 หมู่บ้านที่ประสบภัยนำ้ท่วม ได้แก่ บ้านหนองผือ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหมื่นถ่าน และ หมู่ที่ 2,11 และหมู่ที่ 12 ตำบลหม่อม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด