วันที่ 30 กันยายน 2562 ร.อ.ชวน นาโสก ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในรอบ 1 ปี ณ ห้องประชุมร่วมเริงไชย สโมสรร่วมเริงไชย(ชั้น 2) ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราช สีมา โดยมี พ.อ.จิระศักดิ์ ขำประถม ผอ.ศปร.ทภ.2 เป็นประธาน ในวันเดียวกันนั้น จ.ส.อ.สินธุ์ อินทร์นอก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการเป็นวิทยากรในการบรรยายและสาธิตการปฏิบัติ โครงการจัดการขยะเปียกใน ครัวเรือนด้วยถังหมักเศษอาหารให้กับราษฎรบ้านบึงงามหมู่ที่ 1 ต.บึงงาม อ.หนองพอก จว.ร้อยเอ็ด และในครั้งนี้ นางศิรินภา รักเกียรติมาตุภูมิ ผอ.รพสต.บึงงาม ร่วมบรรยาย ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เรื่องการส่งเสริมโภชนาการและ ส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กในชุมชน โดยได้รับการสนับสนุน งบประมาณ จากองค์การบริหาร ส่วนตำบลบึงงาม มีผู้เข้ารับการ อบรม จำนวน 60 คน