#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
วันที่ 5 ตุลาคม 2562 กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 16 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทราย ผู้ใหญ่และชาวบ้าน บ้านหว้าน ม.5 ต.โนนทราย อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ร่วมพัฒนาซ่อมแซมฝายเก็บน้ำบ้านหว้านเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน