#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
“โครงการพระราชดำริฯ สอนสาธิตให้สมาชิกทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน”
วันที่ 7 ตุลาคม 2562 พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด สาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับตัวแทนสมาชิกในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อนำไปขยายผล และลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร เพื่อความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนต่อไป