มทบ.27 ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ หนองขมิ้น ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 0900 น. พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัคิศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพล จากกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด, กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และ จิตอาสาพระราชทาน904วปร. ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำนำ้ ลำคลอง “กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหนองขมิ้น”ณ หนองขมิ้น บ้านขมิ้น หมู่ที่ 5 ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยดำเนินการขุดลอกคลองกำจัดวัชพืชและผักตบชวาในหนองนำ้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคมเป็นต้นมา เพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางทางนำ้ บรรเทาและแก้ไขปัญหานำ้ท่วมในพื้นที่ สามารถกำจัดผักตบชวาได้ 15 ตัน/วัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสนองแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ปรองดอง สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน