แม่บ้านทหารบก มอบทุนยังชีพและทุนการศึกษาแก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษและคู่สมรสที่ทุพลภาพของกำลังพล มทบ.27
วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา คุณตติยา เอี่ยมละออ ประธานชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วยคณะแม่บ้าน เจ้าหน้าที่กองกิจการพลเรือน และเจ้าหน้าที่กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 27 และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ร่วมมอบเงินทุนการศึกษาและทุนยังชีพแก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษและคู่สมรสที่ทุพลภาพของกำลังพลกองทัพบก ที่ได้รับมอบมาจากสมาคมแม่บ้านทหารบก เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของกำลังพล โดยในส่วนของ มณฑลทหารบกที่ 27 มีบุตรที่มีความต้องการพิเศษและคู่สมรสที่ทุพลภาพของกำลังพลที่ได้รับทุนจำนวน 6 ราย แบ่งเป็น
1. ทุนยังชีพบุตรฯ จำนวน 4 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000บาท
2. ทุนยังชีพคู่สมรส จำนวน 2 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,000บาท
3. ทุนการศึกษา สนง.สลากกินแบ่งฯ จำนวน 1 ทุน ทุนละ 3,000บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,000 บาท
หลังจากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมบุตรที่มีความต้องการพิเศษและคู่สมรสที่ทุพลภาพของกำลังพลที่บริเวณบ้านพัก สร้างความอบอุ่นใจให้แก่ครอบครัวและกำลังพลเป็นอย่างยิ่ง