ผบ.มทบ.27 เข้าสำรวจสะพานขาดที่ จ.ยโสธร เพื่อการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
เมื่อวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 ได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่การให้ความช่วยเหลือ กรณีสะพานขาดที่ห้วยลำโพงบ้านทุ่งเศรษฐี หมู่ที่ 8 ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ซึ่งเชื่อมต่อระหว่าง อำเภอไทยเจริญ และ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร,พันเอกฉกาจพงษ์ หงษ์ทอง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร นายสถิรพร นาคสุข นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร,ร้อยเอกรัชพงษ์ แก้วลาด ผู้แทนจาก กองพันทหารช่างที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 ,นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภอไทยเจริญ, นายครรชิต ผุดผ่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ, ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและประชาชนที่ ได้รับความเดือดร้อน ร่วมให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลฯซึ่งการให้ช่วยเหลือแบ่งเป็น 2 ระยะคือ
1.การช่วยเหลือระยะสั้น แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1ในวันที่15-18 ตุลาคม 2562 การทำประชาคมและการหมายแนวเส้นทางและสะพาน
ขั้นตอนที่ 2 ในวันที 21-25 ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจะนำเครื่องจักรกลเข้าทำการปรับพื้นที่เพื่อเตรียมทำคอสะพาน ระยะทางประมาณ 15-20 ม. เพื่อเตรียมการรองรับการติดตั้งสะพานเครื่องหนุนลอย M4เรือทุ่นโลหะ ผสม ซึ่งสามารถรับนำ้หนักได้ 60 ตัน จาก กองพันทหารช่างที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6
ขั้นตอนที่ 3 ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 กองพันทหารช่างที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 จะดำเนินการเคลื่อนย้ายสะพานเครื่องหนุนลอย M4เรือทุ่นโลหะผสม เข้า พื้นที่ และจะดำเนินการติดตั้งสะพานฯ ให้แล้วเสร็จในวันที่ 25-26 ตุลาคม 2562 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจร ไปมาต่อไป ซึ่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร สนับสนุนค่าใช้จ่ายเบี้ยเลี้ยงกำลังพล และค่านำ้มันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะและเครื่องจักรกลของ กองพันทหารช่างที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6
2.การช่วยเหลือระยะยาว
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ได้เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการออกแบบและก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7 ม. ยาว 40 ม. ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเสนองบประมาณเพื่อมาช่วยเหลือประชาชนต่อไป