มื่อ ๐๗๑๖๐๐ มิ.ย.๖๑
พล.ต.ปฎิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.๒๗ อนุมัติให้ พ.อ.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รอง ผบ.มทบ.๒๗(๒) เป็นผู้แทนหน่วยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลางจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผวจ.ร.อ.เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด สรุปประเด็นสำคัญมติที่ประชุมดังนี้
๑. เห็นชอบให้บริษัทสยามเพาเวอร์ ร้อยเอ็ด จำกัด เข้าศึกษาพื้นที่บริเวณ ต.ดงแดง และ ต.หัวช้าง อ.จัตุรพักตร์ พิมาน จ.ร้อยเอ็ด เพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงการกำจัดขยะมูลฝอย
๒.เห็นชอบให้บริษัทสยามเพาเวอร์ ร้อยเอ็ด จำกัด ร่วมกับ อ.จัตุรพักตร์พิมาน , ทต.ดงแดง และ อบต.หัวช้าง นำประชาชนในพื้นที่ประมาณ ๑๐๐ – ๒๐๐ คน เข้าศึกษาดูงานที่โรงงานไฟฟ้าหนองแขม กทม.
๓. เห็นชอบกระบวนการ ๗ ขั้นตอนและวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุน ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๐