มทบ.27 ประชุม โครงการวิสาหกิจชุมชน ช่วยเหลือกำลังพลที่มีรายได้น้อย
วันที่ 17 เมษายน 2563 ที่สโมรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม จ.ร้อยเอ็ด พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มีความห่วงใยกำลังพลผู้ที่มีรายได้น้อย จากสถานการณ์ในปัจจุบันส่งผลให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจถดถอย จึงมีดำริให้ดำเนินโครงการวิสาหกิจชุมชนในหน่วย โดยมีกองทุนวิสาหกิจชุมชนของหน่วยให้กู้ยืมในการลงทุน ในอัตราดอกเบี้ยที่ตำ่ เพื่อสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ให้แก่กำลังพลและครอบครัว
ต่อจากนั้น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้มอบหมายให้ พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอก วิรัตน์ พึ่งพิง หัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 27 ประชุม ชี้แจงโครงการวิสาหกิจชุมชน มทบ.27 เพื่อสร้างความเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการวิสาหกิจชุมชน ให้แก่กำลังพลที่มีรายได้น้อย และผู้ที่สนใจโดยเน้นโครงการที่ตอบสนองต่อความต้องการในการบริโภคของกำลังพล โรงประกอบเลี้ยง และประชาชนชุมชนรอบค่ายประเสริฐสงคราม ซึ่งมีการจัดสรรรายได้ที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกำลังพลอย่างยั่งยืนต่อไป