ผบ.มทบ.27 วางแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ทภ.๒ และ มทบ.๒๗
บ่ายวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานการประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ กองทัพภาคที่ ๒ และ มณฑลทหารบกที่ ๒๗ เนื่องจากพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธรเป็นพื้นที่รับผิดชอบของ มณฑลทหารบกที่ ๒๗ เกิดปัญหาอุทกภัยอย่างรุนแรง จากอิทธิพลพายุโซนร้อนโพดุลและคาจิกิในช่วงปลายเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ส่งผลให้ชีวิต ทรัพย์สิน บ้านเรือนที่อยู่
อาศยและพื้นที่ทางการเกษตรของราษฎรได้รับกระทบเสียหายจำนวนมาก
ในการนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ ได้ตระหนักและมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาช่วยเหลือให้เกิดเป็นรูปธรรมและสามารถแก้ไขปัญหาให้ราษฎรได้อย่างแท้จริงและรวดเร็ว ร่วมทั้งหาทางแก้ไขบริหารจัดการน้ำ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอุทกภัยและปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก ทั้งนี้ ได้เชิญ
นายจำรัส สวนจันทร์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(วิศวะกรรมชลประทาน) ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการน้ำ มาชี้แจงขั้นตอนการบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งการวิเคราะห์สถานการณ์น้ำของลุ่มน้ำโขง ชี มูล ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ ๒ และ มณฑลทหารบกที่ ๒๗ เพื่อเตรียมจัดทำข้อมูลเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, จังหวัดยโสธร ในการจัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่ และใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในพื้นที่ต่อไป