มทบ.27 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 5/2564
พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และนายอำเภอ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคลชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน
โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจประชาชนตกงาน ถูกเลิกจ้าง ภาวะการว่างงาน จึงมีความจำเป็นจะต้องมีการบูรณาการความร่วมมือจากส่วนราชการเพื่อหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จัดทำแผน/แนวทางแก้ไข รวบรวมข้อมูลแผนงานโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน