ผบ.มทบ.27 ร่วมมอบเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ด้านการเกษตร ณ บ้านท่าโพธิ์ ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 นาฬิกา พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมในพิธีมอบเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ด้านการเกษตร ณ บ้านท่าโพธิ์ ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพร้อมด้วย นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายเกรียงไกร จิตธรรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอเสลภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วม

สืบเนื่องจากจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน “โพดุล” และ “คาจิกิ” ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา ส่งผลให้มีผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ทั้ง 20 อำเภอ ซึ่งในช่วงที่เกิดสถานการณ์ ทุกภาคส่วนได้ระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยและเกิดความสูญเสียน้อยที่สุด ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายลงแล้ว และมีผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเสลภูมิได้รับผลกระทบจากปัญหาทรายทับถมพื้นที่แปลงเกษตรกรรม จำนวน 4 ตำบล 13 หมู่บ้าน เกษตรกร 86 ราย 636 พื้นที่ไร่ จังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้จัดพิธีมอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย) ด้านการเกษตรในกรณีดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งการมอบเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 จำนวน 66 ราย เป็นเงิน 1,833,300 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) และในวันนี้เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งมีจำนวน 16 ราย จำนวนเงิน 514,500 บาท