มทบ.27 จัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพระราชสมภพและวันดินโลก” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณ ของในหลวง ร.9
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 1300 นาฬิกา พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพระราชสมภพและวันดินโลก วันที่ 5 ธันวาคม 2562 โดยมี กำลังพล สังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 สัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด ,ผู้แทนส่วนราชการสมาชิกชมรมกตัญญูคลับสาเกตนคร นักศึกษาวิชาทหาร หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 27 และประชาชนชุมชนรอบค่ายประเสริฐสงคราม เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง เพื่อเทิดพระเกียรติพระวิริยอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในด้านการปกป้องพัฒนาทรัพยากรดิน และอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ของพระองค์ท่านในฐานะที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา และ “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” (Humanitarian Soil Scientist Award) พระองค์แรกและพระองค์เดียวในโลก
โดยมณฑลทหารบกที่ 27 ได้ปลูกต้นทองอุไร ซึ่งต้นไม้ที่ปลูกเลี้ยงง่าย ทนแล้งได้ดี เจริญเติบโตเร็วในทุกสภาพดิน และปลูกต้นยางนา ซ่อมแซมต้นไม้ที่ตาย และได้ร่วมกันพรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรดินและป่าไม้ ด้วยการรณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้ ซึ่งจะก่อให้เกิดความรักและหวงแหนต้นไม้ ตลอดจนเป็นการรักษาหน้าดินและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
ต่อจากนั้น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพล ผู้แทนส่วนราชการ สมาชิกกตัญญูคลับสาเกตนคร และนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมโยน จุลินทรีย์ก้อน (EM Ball) ณ บริเวณลำห้วยเหนือ เพื่อปรับปรุงฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำภายในค่ายประเสริฐสงคราม มณฑลทหารบกที่ 27 ด้วย