กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 27 นำส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เยี่ยมชม โครงการทหารพันธุ์ดี ณ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 0930 นาฬิกาทพลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานการประชุม โครงการทหารพันธุ์ดี ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โดยมี หน่วยงานราชการในจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมประชุมจำนวน 18 หน่วยงาน เพื่อร่วมวางแผนจัดทำโครงการทหารพันธุ์ดี จำนวน 2 แผน คือในพื้นที่ค่ายประเสริฐสงครามและพื้นที่โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม สำหรับคณะทำงานโครงการทหารพันธุ์ดี ในการกำหนดพื้นที่ การออกแบบ เพื่อให้การดำเนินงานทันตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด โดยทางมูลนิธิชัยพัฒนาและสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจะลงมาตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการของหน่วยในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ.2563 ในโอกาสนี้ พันเอกชูศักดิ์ ลิ้นทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯได้นำคณะส่วนราชการ เยี่ยมชมพื้นที่ดำเนินโครงการหน่วยทหารพันธุ์ดี ซึ่งมีโครงการย่อยทั้งหมด 34 โครงการ และได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้ว 23 โครงการ พร้อมเยี่ยมชม โครงการศูนย์แพทย์ทางเลือก พื้นที่ปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง พื้นที่ปศุสัตว์ โครงการไอทีสมาร์ทฟาร์มไบโอแก๊ส และโครงการบ้านดิน และรับฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยงานราชการต่างๆเช่น การใช้พลังงานทางเลือก การเลือกพื้นที่สำหรับเพาะปลูกข้าวนาปรัง เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้ครบองค์ประกอบและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น