““กกล.รส.จว.ร.อ. บูรณาการทุกภาคส่วน ตรวจสารเสพติด จนท.ของรัฐ ตามแผนยุทธการสาเกตนคร
เพื่อตรวจสอบและป้องปราม ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด”
เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 61 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง, เจ้าหน้าที่ตำรวจ และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อ.เมืองสรวง และ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ข้าราชการครู/ครูอัตราจ้างและนักการภารโรง โรงเรียนบ้านหัวนา อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 16 คน และสมาชิกสภา อบต, เจ้าหน้าที่,พนักงาน , ลูกจ้าง อบต.บึงนคร อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 54 คน เพื่อตรวจสอบและป้องปรามเจ้าหน้าของรัฐไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการ ยุทธการสาเกตนคร ซึ่งจากการตรวจไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน