มูลนิธิชัยพัฒนา, สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ, กองทัพบกและกองทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อเช้าวันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 0800 นาฬิกา พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27, นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและกำลังพลร่วม ให้การต้อนรับ พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษมูลนิธิชัยพัฒนา, หม่อมราชวงศ์ เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ ผู้อำนวยการกิจการพิเศษศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ , นายประวิทย์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ และคณะมูลนิธิชัยพัฒนา ในโอกาสตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดย คณะฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 โดยมี พันโท จิระกิจ จิตรภักดี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 นำตรวจพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 23 ไร่ จากนั้น ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 โดยมี พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้นำตรวจโครงการทหารพันธุ์ดีในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 8 ไร่ หลังจากนั้น คณะฯได้สรุปผลการตรวจเยี่ยม พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติ ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ทั้งนี้ พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษมูลนิธิชัยพัฒนา และคณะตรวจเยี่ยมได้ให้คำแนะนำ แนวการปฏิบัติแก่หน่วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้นำไปแก้ไขและปฏิบัติให้เกิดความถูกต้อง สมบูรณ์
สำหรับโครงการทหารพันธุ์ดี คือ คนทำต้องเป็นคนดี, สิ่งที่ทหารจะทำต้องเป็นสิ่งดีๆ, ผลผลิตจะต้องเป็นของดี และเกิดผลลัพธ์หรือการขยายผล เมื่อทหารปลดออกจากกองประจำการนำเมล็ดพันธุ์หรือสิ่งดีๆนั้นสู่ชุมชน, การที่โครงการนี้จะประสบผลสำเร็จ เกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน, รวมทั้งพิจารณาว่าพื้นที่ทั้งสามแห่ง คือ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, มณฑลทหารบกที่ 27 และ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 เหมาะที่จะเป็นศูนย์ทหารพันธุ์ดี เนื่องจากมีปัจจัยครบถ้วน ให้วางขั้นตอนตั้งแต่ ปรับชื่อโครงการ, ปรับพื้นที่, การปรุงดิน, ปรับวิธีคิดและวิธีการทำงาน, การกำกับดูแล เพื่อให้พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดนั้น มีความพร้อมเป็นศูนย์โครงการทหารพันธุ์ดี “ทำให้เป็น อยู่ให้เห็น เป็นตัวอย่างที่ดี” และเป็นการสนองพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีพระราชประสงค์ให้หน่วยทหารเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรม การผลิตเมล็ดพันธุ์ และเผยแพร่สู่ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงตามโครงการทหารพันธุ์ดี ต่อไป