หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 เปิดการฝึกภาคสนาม ของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 หญิง ประจำปีการศึกษา 2562 ณ พื้นที่การฝึกค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 1000 นาฬิกา พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม หัวหน้ากองข่าวมณฑลทหารบกที่27 รักษาราชการแทน หัวหน้ากองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในการเปิดการฝึกภาคสนาม และตรวจเยี่ยมการฝึกของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 หญิง ประจำปีการศึกษา 2562 ณ พื้นที่การฝึกค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นักศึกษาวิชาทหารหญิง เข้ารับการฝึก จำนวน 207 นาย จาก 60 สถานศึกษา ต่อจากนั้น หัวหน้ากองกำลังพลได้พบปะผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร , ชุดครูฝึก พร้อมกับมอบผลไม้ให้กับนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการฝึกภาคสนาม
โดย นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 หญิงทำการฝึกหมุนเวียนสถานีดังนี
1.ฝึกบุคคลทำการรบ
2. ป้อมสนาม การพราง , การปฐมพยาบาลและเวชกรรมป้องกันเบื้องต้น
3.การทดสอบกำลังใจ 10 สถานี
4.การทดสอบกำลังใจด้วยการกระโดดหอสูง 34 ฟุต
5.สถานีการข้ามลำน้ำและสิ่งกีดขวางด้วยเชือก
การฝึกภาคสนาม เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารได้เสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะและความชำนาญจากการฝึกภาคปกติ มาปฏิบัติในภาคสนาม สามารถเป็นผู้นำหน่วยทหารขนาดเล็กได้ โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างนักศึกษาวิชาทหารต้นแบบ ,นักศึกษาวิชาทหารพันธุ์ดี และนักศึกษาวิชาทหารตาสัปปะรด เพื่อเป็นกำลังพลสำรองระดับผู้บังคับบัญชาที่มีคุณภาพ สนับสนุนกองทัพบกตั้งแต่ยามปกติจนถึงยามสงครามและเป็นเยาวชนรุ่นใหม่มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เชื่อมั่นศรัทธาต่อกองทัพ เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ มีจิตอาสาทำประโยชน์เพื่อสังคม และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ