กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๒ มอบให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ ๒๗ Kick Off โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓”
จากสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในห้วงของฤดูแล้ง ประกอบกับความผันแปรของสภาพภูมิอากาศ ทำให้ปริมาณน้ำในอ่างน้ำและเขื่อนหลักบางแห่งมีปริมาณน้ำต่ำกว่าเกณฑ์ ส่งผลให้มีแนวโน้มที่จะเกิดสถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่นอกเขตชลประทาน แหล่งน้ำดิบจากธรรมชาติที่จะนำมาผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเริ่มแห้งขอด ไม่มีแหล่งน้ำต้นทุน จึงทำให้บางพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร
กองทัพบก โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ ๒ ได้ให้ความสำคัญกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและสั่งการของ ผู้บัญชาการทหารบก ในการคลี่คลายสถานการณ์ภาวะฝนทิ้งช่วงที่กำลังส่งผลกระทบต่อการขาดแคลนน้ำ จึงได้สั่งการ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ เข้าช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนทุกภาคส่วนในการแก้ไขวิกฤติฝนทิ้งช่วงอย่างเต็มที่และเร่งด่วน
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ ๒๗ มอบหมายให้ พันเอก ทฤษฎี คงชนะ รองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ ๒๗ เป็นประธานในพิธี Kick Of โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓” เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งในด้านกำลังพล และยุทโธปกรณ์ เตรียมการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนราชการ ประกอบด้วย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ ๒๗, หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร, กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๖,สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หน่วยงานภาคีเครือข่าย เช่น กลุ่มบริษัทปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยจำกัด(มหาชน), กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การประปาส่วนภูมิภาค, ภาคเอกชน,ห้างร้านต่างๆ บูรณาการการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งร่วมกัน ทั้งนี้ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เป็นประธานร่วมปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่เป้าหมายที่ได้ที่ร้องขอความช่วยเหลือเร่งด่วนในพื้นที่หมู่ที่ ๙, ๑๒ และ ๑๔ บ้านหนองจิก ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โดยมีเครือข่ายภาคีร่วมไปแจกจ่ายน้ำในพื้นที่ด้วย ในการนี้ ผู้นำท้องที่ กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ,จิตอาสาพระราชทาน, คณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชน ได้กล่าวขอบคุณทุกส่วนราชการและภาคเอกชนที่ได้ความช่วยเหลือไม่ทอดทิ้งประชาชนและร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นไปด้วยกัน